Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:
  • Onze facturen zijn betaalbaar te Dilbeek, op de bankrekening op de facturen vermeld, binnen de 14 dagen na uitgifte en dit zonder korting.
  • Voorschotfacturen : er zal steeds een voorschot van 30% van het totale project gefactureerd worden bij aanvang van de werken. Naarmate de werken vorderen zullen er 2 tussentijdse facturen gestuurd worden van telkens 30% en bij de oplevering van de uitgevoerde werken volgt de slotfactuur ten bedrage van 10%. Indien er tijdens het project extra werken overeengekomen worden zullen deze eveneens volgens dit stramien gefactureerd worden.
  • Wanneer de prospect/klant beslist over te gaan tot de uitvoering van een handgemaakt plan-ontwerp wordt er een forfait van Euro 1000 aangerekend indien de prospect/klant het geplande project annuleert. De Euro 1000 wordt verrekend in het totaal project-bedrag bij uitgevoerde projecten.
  • Op straffe van nietigheid dient elke klacht met betrekking tot de factuur of de gefactureerde prestaties binnen 8 dagen na uitgifte van de factuur per aangetekend schrijven naar onze exploitatiezetel (Hooghofstraat 8 te 1700 Dilbeek) te worden gestuurd. Een klacht schort de verplichting tot betaling binnen de voorziene termijn niet op. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen is geprotesteerd, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.
  • Behoudens onze voorafgaande schriftelijke afwijking, zal iedere betaling door ons kunnen aangerekend worden op de oudste factuur en met voorrrang op de eventueel met betrekking tot de facturen verschuldigde forfaitaire schadevergoeding en de verwijlintresten.
  • Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege vanaf de vervaldatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 8% per maand, zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van Euro 250. Door niet-betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs voor hun vervaldatum.
  • Ingeval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht om alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen. Eender welke intresten, boetes en verhogingen die het gevolg zijn van de opschorting of beëindiging van onze prestaties bij niet-tijdige betaling kunnen niet ten onze laste gelegd worden.
  • De algemene voorwaarden van « Jean Vanderseijpen – Tuinarchitect » hebben voorrang op die van de klant en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de klant afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
  • De beslechting van alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betaling der facturen, wordt beheerst door het Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel.