Privacy

GEGEVENSBESCHERMING: ONS BELEID

Uw privacy is heel belangrijk voor ons. We hebben dit Beleid inzake Gegevensbescherming ontwikkeld opdat u zou begrijpen hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorzenden, doorgeven, wissen of anderszins verwerken (gezamenlijk “verwerken”).

Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere van toepassing zijnde plaatselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

We zijn gehouden tot naleving van iedere van toepassing zijnde wetgeving inzake Persoonsgegevens en we garanderen dat deze verzameld en verwerkt worden conform de bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en alle eventueel van toepassing zijnde plaatselijke wetgevingen.

We verzamelen en verwerken geen Persoonsgegevens zonder daarvoor een rechtmatige reden te hebben. De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Verzameling en verwerking is eventueel ook mogelijk met uw voorafgaande toestemming. Het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens kan ook voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van “Jean Vanderseijpen Tuinarchitect”.

Indien de van toepassing zijnde wetgeving dit vereist, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen (bv. vooraleer we Gevoelige Persoonsgegevens verzamelen).

Uw Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld zoals boekhouding en fiscaal beheer, risicobeheer, klantrelatiebeheer, offertes, sales and marketing management, aanbodbeheersing, interne en externe communicatie en management van gebeurtenissen, voldoening aan verplichtingen inzake witwasbestrijding of aan gelijk welke andere wettelijke vereisten.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

We treffen de passende technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige wijziging of verlies, of ongeoorloofd gebruik, mededeling, toegang, overeenkomstig ons beleid inzake Informatiebeveiliging.

We nemen, indien nodig, alle redelijke maatregelen die voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp (“privacy by design”) en gegevensbescherming  door standaardinstellingen (“privacy by default”), teneinde de noodzakelijke beveiligingen te implementeren en de Verwerking van Persoonsgegevens te beschermen.

Delen van uw Persoonsgegevens

We kunnen ook verplicht zijn Persoonsgegevens mee te delen aan bevoegde autoriteiten, rechtbanken en overheidsorganen, krachtens de wet of verordeningen of in het kader van gerechtelijke procedures, alsook om de belangen, rechten of eigendommen van Sodexo of van derden waarmee we verbonden zijn te verdedigen.

In andere gevallen zullen we uw Persoonsgegevens niet met andere partijen delen, tenzij op uw verzoek of als we vooraf uw toestemming daarvoor gekregen hebben.